Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Trường Mầm non Việt Lập kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe cho học sinh