Địa chỉ: Thôn Hàng Cơm
Điện thoại: 0989708383
Điện thoại di động: 0989708383
Hotline: 0989708383

VIỆC THU VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU THỎA THUẬN - TỰ NGUYỆN NĂM HỌC 2018-2019


Căn cứ vào: - Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 8/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh; - Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017; - Công văn số 789/HD-SGDĐT ngày 22 /8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và hạch toán, kế toán các khoản thu thỏa thuận, tự nguyện trong các cơ sở giáo công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; - Hướng dẫn số 860/SGD ĐT-KHTC ngày 7 tháng 9 năm 2018 Về việc HD thu, quản lý và sử dụng các khoản thu năm học 2018-2019 Trường MN Việt Lập đã tổ chức họp phụ huynh lần 1 lấy ý kiến thống nhất các khoản thu năm học 2018-2019, trình PGD thẩm định, đến nay đã có kết quả thẩm định các khoản thu và nhà trường đã công khai đúng thời gian quy định.