Địa chỉ: Thôn Hàng Cơm
Điện thoại: 0989708383
Điện thoại di động: 0989708383
Hotline: 0989708383

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường mầm non Việt Lập năm học 2018 - 2019


NỘI DUNG HỘI NGHỊ 2.1. Đ/c Bích báo cáo kiểm điểm việc thực hiện NQ HN CB viên chức NH 2017- 2018, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch NH 2018- 2019; 2.2. Đ/c Dân – PHT- CTCĐ lên báo cáo tổng hợp kết quả HN CBVC ở các tổ và những đề nghị của CBGV, NV trong trường và kết quả đăng ký các danh hiệu thi đua NH 2018-2019. Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phư¬ơng và nhiệm vụ trọng tâm năm học của nhà tr¬ường . Để thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu năm học 2018-2019. Tổng số CBGV tham gia ý kiến là 22 ý kiến, trong đó: - 8 ý kiến nâng cao chất lượng GD - 5 ý kiến XD và SD MT lấy trẻ làm TT, XD trường chuẩn - 5 ý kiến làm đồ chơi phù hợp PP lấy trẻ làm trung tâm - 2 ý kiến về là tốt công tác tuyên truyền theo QĐ số 16 và 22, công văn HD sô 789 và HD số 860/HD-SGD &ĐT Bắc Giang về việc thu và SD các khoản thu - 2 ý kiến về việc XDT lấy trẻ làm trung tâm còn gặp nhiều khó khăn: Kinh phí còn hạn hẹp, 1 số GV chưa NC kỹ các tiêu chí, góc chơi KP và trải nghiệm ND chưa phong phú, đồ dùng còn ít, việc vận dụng PP lấy trẻ làm TT của 1 số GV còn lúng túng * Đối với địa phương: - Đề nghị nhà trường tham mưu với địa phương đầu tư hỗ trợ kinh phí xây nhà bảo vệ và làm mái tôn cửa bếp khu Đình Nội - Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục khu nhà hiệu bộ, sân, mương thoát nước * Đối với PGD: - Đề nghị nhà trường tham mưu với PGD, UBND huyện, phòng LĐTB hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho 2 điểm trường * Về đăng ký các danh hiệu thi đua: - Trường : Tập thể LĐTT - Chi bộ: VM tiêu biểu - CĐ: VM - CQTHVH - CSTĐ: 2 đ/c - Chủ tịch Huyện tặng giấy khen : 5 đ/c - GVG tỉnh: 2 đ/c - GVG huyện: 12 đ/c - LĐTT: 26 đ/c 2.3 Báo cáo tình hình tài chính năm học 2017-2018: ( Ngô Thị Thanh – KT) 2.4. Đ/c Thơi lên báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân NH 2017- 2018 2.5. Đ/c Bích thông qua nội qui, qui chế của nhà trường 2.6 Hội nghị thảo luận: 2.7. Đ/c Bích trả lời các ý kiến 2.8. Đ/c Dân làm công tác thi đua, khen thưởng * Cá nhân: Tại HN này CĐ kết hợp cùng nhà trường tuyên dương, trao thưởng cho các đ/c cá nhân đã đạt các thành tích * UBND huyện tặng giấy khen: 4 đ/c * LĐTT: ( 20 đ/c): 2. 9. Tiếp theo tôi xin phát động phong trào thi đua như sau: (Đ/c Dân phát động thi đua) 2.10. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến( Đ/c Dân giới thiệu ý kiến phát biểu cấp trên) - PGD: Là 1 đ/c chuyên viên phụ trách nghành, đ/c luôn quan tâm chỉ đạo phong trào GDMN trường MN Việt Lập, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Phan Thị Hoa lên phát biêu ý kiến, xin trân trọng kính mời đ/c. 2.11. Đ/c Ngô Tuyết thông qua nghị quyết hội nghị viên chức 2.13. Đ/c Bích tổng kết Hội nghị 2,14 Tổ chức chia tay đ/c Phúc và Quỳnh